top of page

אנדרטה לפסק דין בית המשפט העליון בע"א 1839/19
בסוגיות רווח הון ומוניטין של שלמה ריזמן

להלן שאלות שעולות מפסק הדין.
עדות בגוף ראשון של הנישום בתיק, היה שם לאורך 11 שנים.

האתר כולל התייחסות לסוגיות שעולות מפסק דין בית המשפט העליון אשר אימץ את עמדת רשות המיסים וקבע כי, בניגוד להכרעה שניתנה לטובת שלמה ריזמן בפסק דינו של בית המשפט המחוזי ע"מ 35155-10-14 מיום 15/12/2018, עליו לשלם מס גבוה יותר כפי שדרשה רשות המיסים, ולא מס כפי שנפסק במחוזי. 

 

המחלוקת עסקה במיסוי תמורה כספית שקיבל שלמה (שלומי) ריזמן מאלביט מערכות בגין מוניטין ומניות במסגרת עיסקת המיזוג  של אזימוט טכנולוגיות לאלביטשופטי העליון הפכו את קביעת המחוזי ופסקו כי יש להחיל נוסחת "מיסוי לינארי" על רווח ההון וכי אי אפשר לייחס חלק מהתמורה למכירת מוניטין אישי. 

רווח הון - לשון החוק, כוונת המחוקק ו'תיזת החלום'
הבית תמיד זוכה
האם הצדק במחוזי או בעליון?

4.

פסק דין
בית המשפט העליון

3.

תשובת הנישום
לכתב העירעור

2.

עירעור
רשות המיסים

.1

פסק דין
בית המשפט המחוזי

"המפקחת זרקה את החץ ואחר כך שירטטה מטרה"
האמנם לא נמכר מוניטין כי המחיר למניה אחיד?
מוניטין - האמנם סיווג מחדש?
bottom of page